Àrea Fiscal

R&M Associats oferim un assessorament integral en matèria fiscal i tributària a Pimes i autònoms.

Prestem serveis d'assessoria fiscal a emprenedors que vulguin informar-se dels tributs i impostos als quals estan obligats a l'hora de constituir una empresa, desgravacions, avantatges fiscals, etc. Tot orientat a reduir costos i despeses i complir amb la legislació i les obligacions fiscals corresponents en cada cas.

Solucions específiques a empreses:

Área Contable R&M Associats
 • Declaracions censals d'inici d'activitat, baixes i variacions.
 • Confecció declaracions d'I.V.A i resums anuals
 • Pagament a compte d'I.R.P.F. empresaris i professionals. Mòduls. estimació Directa
 • Declaracions anuals d'I.R.P.F i Patrimoni.
 • ­ Declaració anual de l'Impost sobre Societats i pagaments a compte.
 • Ajornament i fraccionament de deutes tributaris.
 • Declaració d'operacions amb tercers.
 • Impost sobre activitats econòmiques.
 • Impost sobre societats.
 • Impost sobre successions i donacions.
 • Assistència a Inspeccions de l'Agència Tributària

Solucions específiques a particulars:

 • Impost plusvàlua municipal.
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
 • ­Gestió d'Herències.