Àrea laboral

R&M Associats us oferim un assessorament integral en matèria laboral i tributària tant a autònoms com a Pimes.

Área Contable R&M Associats
 • Confecció dels fulls de salari.
 • Actualització dels salaris segons conveni col·lectiu.
 • Confecció de resums mensuals de costos laborals.
 • Altes, baixes, contractes laborals amb estudi de sol·licitud de subvencions i bonificacions en funció de la tipologia contractual.
 • Control i vigilància de venciments contractuals.
 • Pròrrogues de contractes.
 • Estudi de costos del personal, meritacions i deduccions estudiant les diferents modalitats i possibles subvencions i bonificacions.
 • Gestió i tramitació de parts d'IT davant la Seguretat Social i mútues d'accidents de treball.
 • Confecció butlletins de cotització a la Seguretat Social mitjançant sistema RED.
 • Confecció i presentació d'ajornaments de cotitzacions a la Seguretat Social.
 • Confecció declaracions de retencions sobre l'I.R.P.F. de treballadors i professionals. Resums anuals.
 • Càlcul de liquidacions i indemnitzacions per acomiadament i fi de contracte.
 • Confecció de cartes d'acomiadament, amonestacions, sancions, canvis de jornada, etc.
 • Assistència i representació davant els diferents organismes laborals de la Seguretat social, autonòmics o locals.
 • Tramitació d'expedients de jubilació i invalidesa.
 • Altes i baixes en el règim especial de treballadors autònoms.
 • Alta i renovacions del REA.
 • Col·laboració i assessorament en la implantació de la prevenció de riscos laborals a la seva empresa.